top of page

Aansprakelijkheid en privacy

 
Aansprakelijkheid

 

E-mails en nieuwsbrieven

Onze e-mails, met eventuele bijlagen, zijn alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie zij gericht zijn en enkel voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Zij kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten.

Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. lndien u per vergissing een mail van ons ontvangt, vragen wij dat te melden en de e-mail te wissen. Voor onze elektronische nieuwsbrieven gelden dezelfde voorwaarden als voor onze websites.

Website

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Art 27 vzw kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Als u teksten, afbeeldingen of andere items van deze website wil reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn echter geregistreerde handelsmerken. U neemt dus best contact op met de betreffende organisatie, dienst of bedrijf.

Als u de mogelijkheid krijgt om eigen bijdragen op deze website op te nemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. ln elk geval vrijwaart u Art27 vzw tegen aanspraken van derden.

De op deze website gebruikte foto's zijn eigen foto's of rechtenvrij of foto's die onder Creative Commons vallen of met toestemming gepubliceerd zijn. De op deze site gebruikte videoclips zijn met toestemming gepubliceerd.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar deze website

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar pagina's van deze website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van onze website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks of iframes (inline frames) mag u alleen aanbrengen na mijn uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

4. Links naar websites beheerd door derden

Eventuele links op deze site naar websites die beheerd worden door derden zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Art27 vzw controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet, en kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van die websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Art27 vzw en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Art27 vzw de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

5. Aansprakelijkheid

De informatie op artikel27.eu , ikzagtweeberen.com en andere websites van Art 27 vzw is zo nauwkeurig mogelijk. Art 27 vzw streeft ernaar u zo nauwgezet en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op deze website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Art 27 vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via deze website aangeboden of gevraagde informatie en/of diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Art 27 vzw verbindt zich ertoe om alle maatregelen te treffen om een optimale veiligheid van de website na te streven maar kan geen garantie geven over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

 
Privacy

 

Art 27 vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Art 27 vzw doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Art 27 vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, lidmaatschap en informatie die u verstrekt via de websites of andere contactkanalen.

Verzamelen van persoonsgegevens

Artikel27.eu en ikzagtweeberen.com en andere websites van Art27 vzw verzamelen, registreren en verwerken persoonsgegevens wanneer die uitdrukkelijk worden meegedeeld zoals het inschrijven op een activiteit, de contactname via een contactformulier of e-mail, de deelname aan activiteiten, enquêtes, e.d. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.

Art 27 vzw kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Beeldmateriaal

Tijdens activiteiten kunnen beeldopnamen (foto’s en/of video’s) gemaakt worden die door Art 27 vzw gebruikt kunnen worden op haar websites en op sociale media. Door in te schrijven voor een activiteit geeft u hiervoor uw toestemming.
Indien u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken d.m.v. een tijdig schrijven naar www.artikel27.eu .

 

Website

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, etc.) verzamelen.

Inzage en correctie van gegevens

Artikel27.eu , ikzagtweeberen.com of andere websites van Art27 vzw zullen uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld. U heeft daarnaast ook steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens. U kunt een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, sturen naar het volgende adres:

Art 27 vzw

Koerselsebaan 30

3550 Heusden-Zolder
e-mail: zie contactformulier

 

We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord. Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: www.privacycommission.be.

 

Doorgeven van persoonsgegevens

Artikel27.eu of ikzagtweeberen.com of andere websites van Art27vzw gaan niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst (bv. deelname aan activiteiten, enz.), tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen. Art27 vzw  verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevensbeveiliging

Artikel27.eu en ikzagtweeberen.com en andere websites van Art27 vzw nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. Artikel27.eu en ikzagtweeberen.com en andere websites van Art27 verbinden zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging en geheimhouding.

Minderjarigen

Artikel27.eu en ikzagtweeberen.com en andere websites van Art27 letten er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Art27 vzw zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen, behalve de gebruikelijke lidmaatschapsgegevens.
Art27 vzw moedigt minderjarigen aan, indien zij deze website bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan mij door te sturen.

 

Contact

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u Art27 vzw contacteren via één van de contactformulieren op de websites.

Art 27 vzw, 2018

bottom of page